Studio Style

Studio Style, by Kathleen Riquelme, Universe/Rizzoli, 2003